Behandling af persondata

Information om behandling af persondata hos CA AUTO FINANCE Danmark A/S

Generel oplysningspligt:

Inden CA AUTO FINANCE Danmark A/S agerer som dataansvarlig, skal datasubjekter, herunder kunder og samarbejdspartnere så som leverandører, bilforhandlere, bilsælgere efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, CA AUTO FINANCE Danmark A/S indhenter, behandler og/eller videregiver deres personoplysninger.

CA AUTO FINANCE Danmark A/S indhenter, behandler og/eller videregiver persondataoplysninger, som er givet til os, herunder ved brug af vores hjemmesider. Dette sker ud fra kontraktmæssige forpligtigelser eller specifikke samtykker.

Dataansvarlig:

CA AUTO FINANCE Danmark A/S er dataansvarlig og kan kontaktes på Park Allé 295, 2605 Brøndby.
e-mail kundeservice@ca-autobank.com
tlf. 43 22 89 00.

Hvilke oplysninger:

De berørte kategorier af oplysninger CA AUTO FINANCE Danmark A/S behandler er:

– Navn, adresse, e-mail og telefonnummer

– CPR/CVR nummer

– Økonomiske og skattemæssige forhold

– Beskæftigelses og boligforhold

– Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder

– CA AUTO FINANCE Danmark A/S undersøger om kunden er registreret i kreditoplysningsbureauer

– Oplysninger om finansieringsobjekter, herunder oplysninger om reg. nr. og stel nr.

CA AUTO FINANCE Danmark A/S indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger.

Formål og retsgrundlag:

Formålet med at indsamle, behandle og videregive en kundes data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kreditværdigheds- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål eller -skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Såfremt CA AUTO FINANCE Danmark A/S har fået kundens udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføring. For kunder og samarbejdspartnere indsamles og opdateres oplysninger og dokumentation efter reglerne i Lov om hvidvask.

For forhandlere og deres ansatte indsamles og anvendes oplysninger, navn, e-mail og telefonnumre, til brug for daglig kontakt og kommunikation for at administrere kontraktporteføljen og servicere fælles kunder. Vi bruger ligeledes oplysningerne til salgsstatistik (mål- og resultatopfølgning), beregning og udbetaling af bonus og provision. Disse oplysninger kan evt. deles med den relevante importør / salgskanal.
Retsgrundlaget for behandlingen er kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, betalingsloven, markedsføringsloven, databeskyttelsesloven, persondataforordningen.
Videregivelse af oplysninger:

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver CA AUTO FINANCE Danmark A/S i visse tilfælde oplysningerne.

Videregivelse sker internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værkstedet og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at CA AUTO FINANCE Danmark A/S kan opfylde aftalen, eller CA AUTO FINANCE Danmark A/S er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Videregivelse sker desuden til myndighederne i det omfang CA AUTO FINANCE Danmark A/S er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.

Såfremt CA AUTO FINANCE Danmark A/S videregiver kundens oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer CA AUTO FINANCE Danmark A/S , at dette alene vil ske under overholdelse af gældende lovgivning.

Opbevaring:

CA AUTO FINANCE Danmark A/S opbevarer kun kundens data så længe det er grund til det, eller har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er CA AUTO FINANCE Danmark A/S i henhold til lovgivningen forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Sikkerhed:

CA AUTO FINANCE Danmark A/S tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Registreredes rettigheder:

Registrerede har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til CA AUTO FINANCE Danmark A/Ss behandling af persondata. Ønsker man at gøre brug heraf sker dette ved skriftlig henvendelse til CA AUTO FINANCE Danmark A/S . Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Indsigtsret:

Bortset fra de oplysninger, som CA AUTO FINANCE Danmark A/S er forpligtet til at behandle i henhold til Hvidvaskloven, er man berettiget til at få indsigt i de oplysninger, CA AUTO FINANCE Danmark A/S behandler samt en række øvrige oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Man er berettiget til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning:

Man har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om sig selv slettet før det tidspunkt, hvor CA AUTO FINANCE Danmark A/S sædvanligvis ville slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling:

Man har i visse tilfælde ret til at få begrænset CA AUTO FINANCE Danmark A/S s behandling af personoplysningerne. Er dette tilfældet må CA AUTO FINANCE Danmark A/S fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod CA AUTO FINANCE Danmark A/S s behandling af kundens personoplysninger. Man har tillige ret til at gøre indsigelse mod, at ens oplysninger benyttes med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke:

I det omfang CA AUTO FINANCE Danmark A/S s behandling af oplysninger er baseret på et samtykke, er man berettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte CA AUTO FINANCE Danmark A/S på de ovenfor anførte kontaktoplysninger.

Såfremt man tilbagekalder sit samtykke, kan CA AUTO FINANCE Danmark A/S i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af ens personoplysninger, såfremt CA AUTO FINANCE Danmark A/S har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af finansieringen eller lovgivningen.

Ret til at klage:

Man har ret til at klage over CA AUTO FINANCE Danmark A/S s behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Pligt til at meddele oplysninger:

Man har ikke pligt til at give CA AUTO FINANCE Danmark A/S sine personoplysninger, men det er en forudsætning for, at CA AUTO FINANCE Danmark A/S kan indgå en aftale. Hvis man ikke giver CA AUTO FINANCE Danmark A/S de nødvendige oplysninger, kan f.eks. ansøgning om finansiering ikke gennemføres.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

@ Opdateret Februar 2020 CA AUTO FINANCE Danmark A/S